Algemene voorwaarden Onzeclubwinkel.nl


Definities
De hierna vetgedrukte begrippen hebben binnen onze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Account: de ingeschreven en door Onzeclubwinkel geregistreerde deelnemer.

Bezoeker: de natuurlijke persoon die www.onzeclubwinkel.nl bezoekt.

Commissie: het bedrag dat Onzeclubwinkel ontvangt van de webshops voor het, via de links op de website van Onzeclubwinkel, genereren van transacties op de website van de webshops en welke transactie tot stand is gekomen tussen deelnemer en een Onzeclubwinkel partner.

Deelnemer: de vereniging die zich heeft ingeschreven bij Onzeclubwinkel en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.

GeldTerug bedrag: het bedrag dat onze deelnemers besparen en terug ontvangen op hun bankrekening na afloop van een aankoop bij Onzeclubwinkel partners.

Inschrijven: de electronische registratie van een e-mail-adres, wachtwoord en eventuele andere persoonlijke gegevens van de vereniging.

Onzeclubwinkel.nl: de besloten vennootschap onzeclubwinkel.nl BV, gevestigd te Amsterdam, 1072AH, met KvK nr. 01044372 en BTW nr. NL 004806372B01.

Onzeclubwinkel partner: de webshops (natuurlijke of rechtspersoon) waarmee Onzeclubwinkel een samenwerking heeft op grond waarvan zij hun producten of diensten aanbieden via onze website.

Overeenkomst: de contractuele relatie welke tot stand komt nadat de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Onzeclubwinkel en de algemene voorwaarden heeft aanvaard en waardoor de deelnemer de diensten van Onzeclubwinkel kan gebruiken.

Prijs: de prijs zoals vermeld bij ieder product op de website

Producten: de diensten of producten waarvoor op www.onzeclubwinkel.nl wordt geadverteerd door partners van Onzeclubwinkel.

Transactie: de rechtsgeldige overeenkomst van koop op afstand tussen onze deelnemer en de Onzeclubwinkel partners.

Webshop: zie Onzeclubwinkel partner

Website: de homepage en onderliggende pagina’s www.onzeclubwinkel.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.onzeclubwinkel.nl en op het openen, aanhouden en gebruiken van een Onzeclubwinkel-account. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen de deelnemer en Onzeclubwinkel.

Artikel 2: GeldTerug krijgen op aankopen
2.1 Door zich in te schrijven bij Onzeclubwinkel en de banner van Onzeclubwinkel op de eigen verenigingswebsite te plaatsen kunnen leden van betreffende vereniging shoppen via Onzeclubwinkel en GeldTerug ontvangen. Dit GeldTerug-bedrag is een gedeelte van de door de webshops aan Onzeclubwinkel betaalde commissie.

2.2 Zowel het verenigingslid als de vereniging ontvangt GeldTerug.

2.3 Dit GeldTerug bedrag staat vermeld op deelnemers eigen Onzeclubwinkel-pagina die verschijnt na inloggen op www.onzeclubwinkel.

2.4 Het GeldTerug bedrag bestaat uit de componenten ‘uitbetaald, gereserveerd, uit te betalen en totaal gespaard’.

2.5 Telkens wanneer een verenigingslid via de deelnemer bij de bij Onzeclubwinkel aangesloten webshops iets bestelt en betaalt wordt er een spaarbedrag op deelnemers en op verenigingslid GeldTerug bedrag gereserveerd.

2.6 Verenigingen krijgen het gespaarde bedrag uitgekeerd wanneer het drempelbedrag van 25 euro is bereikt en de banner van Onzeclubwinkel op de verenigingswebsite is geplaatst.

2.7 Verenigingen zijn voor de uitbetaling van het spaartegoed zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adres- en bankgegevens.

2.8 Na bepaalde tijd keert de webshop aan Onzeclubwinkel de afgesproken commissie uit, waarna dit ‘gereserveerde GeldTerug bedrag’ verandert in ‘uit te betalen GeldTerug bedrag’. Deze uitbetalingsperiode verschilt per partner en daar kan Onzeclubwinkel geen invloed op uitoefenen. Waar mogelijk zal de termijn gecommuniceerd worden in een bevestigingsmail na een bestelling.

2.9 De uit te betalen commissie is als volgt verdeeld: éénderde van de commissie wordt uitgekeerd aan de vereniging en tweederde van de commissie wordt uitgekeerd aan het verenigingslid.

2.10 Bij een opgebouwd uit te betalen GeldTerug bedrag vragen wij de deelnemer via een e-mail om het bankrekeningnummer op te geven, waarna we dit bedrag overmaken. Deelnemer kan er ook voor kiezen het GeldTerug bedrag te laten staan en op een door deelnemer gekozen moment uit te laten betalen. Onzeclubwinkel is gerechtigd om het minimale bedrag van het GeldTerug bedrag, alvorens over te gaan tot betaling, aan te passen.

2.11 Op de Onzeclubwinkel-pagina van deelnemer kan op ieder moment het opgebouwde GeldTerug bedrag worden ingezien.

2.12 Deelnemers van Onzeclubwinkel hebben geen recht op rente op hun opgebouwde GeldTerug bedrag.

2.13 Onzeclubwinkel is niet verantwoordelijk voor vertraagde of gemiste uitbetalingen die het gevolg zijn van factoren waarop Onzeclubwinkel.nl geen invloed heeft.

2.14 Onzeclubwinkel heeft geen invloed op de hoogte van de door webshop betaalde commissie.

2.15 De hoogte van de commissie kan per product, per webshop en per bestelling verschillen.

2.16 Onzeclubwinkel heeft geen invloed op aanpassingen die de webshop doet in de hoogte van de commissie.

Artikel 3: Deelnemersvoorwaarden
3.1 Een deelnemer kan zich per e-mailadres één keer registreren als deelnemer.

3.2 Een deelnemer mag niet betrokken zijn bij spamming of andere activiteiten waarbij webshop-links zonder toestemming van Onzeclubwinkel en/of webshops worden gepubliceerd.

3.3 Onzeclubwinkel behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren en/of te verwijderen wanneer het vermoeden bestaat dat een deelnemer misbruik maakt van en/of betrokken is bij misbruik en/of fraude.

Artikel 4: Duur en beëindiging
4.1. Het Onzeclubwinkel kan te allen tijde zonder opgaaf van reden worden beëindigd. 4.2. Wanneer een deelnemer langer dan zes maanden niet heeft ingelogd op de website, zal Onzeclubwinkel deelnemer proberen te bereiken via het bij Onzeclubwinkel geregistreerde e-mail-adres met het verzoek om in te loggen op www.onzeclubwinkel.nl. 4.3. Wanneer binnen één maand hier niet op wordt gereageerd behoudt Onzeclubwinkel zich het recht voor om deelnemer te verwijderen uit het deelnemersbestand. 4.4. De eventueel door desbetreffende deelnemer gespaarde bedragen zullen in geval van verwijdering, na twaalf maanden vervallen.

Artikel 5: Privacy
5.1. Onzeclubwinkel neemt de gegevens van deelnemers op in een database met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder expliciete toestemming zullen de gegevens van deelnemer door Onzeclubwinkel nimmer aan derden worden verstrekt.

5.2. De gegevens van de deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor het beheer, het vaststellen van de omvang van de GeldTerug bedragen, de uitkering van de GeldTerug bedragen en het optimaliseren van de dienstverlening van Onzeclubwinkel, vallende onder de strekking van deze overeenkomst .

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. Onzeclubwinkel is nimmer aansprakelijk voor aangelegenheden die tussen deelnemer en de bij Onzeclubwinkel aangesloten webshops plaatsvinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld maar niet uitsluitend betaling, levering, garantie, schade van deelnemer of derden, gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

6.2. Onzeclubwinkel is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten of diensten die na transactie tussen deelnemer en webshop en/of door hun ingeschakelde derden worden geleverd.

6.3. Onzeclubwinkel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in door deelnemer verstrekte informatie bij inschrijving of gebruik van het deelnemerschap aan Onzeclubwinkel.

Artikel 7: Klachten
7.1. Klachten kunnen alleen via het contactformulier op de website kenbaar worden gemaakt.

7.2. Op andere wijze kenbaar gemaakte klachten kan door de deelnemer geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Wijziging Algemene Voorwaarden
8.1. De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Onzeclubwinkel worden gewijzigd. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen door Onzeclubwinkel aan de deelnemers worden gecommuniceerd.

8.2. Bij gebreke van protest tegen de gewijzigde Voorwaarden binnen 30 dagen na de terbeschikkingstelling daarvan, gelden de gewijzigde Voorwaarden. Bij voortgezet gebruik van de website of het Onzeclubwinkel-deelnemerschap impliceert dat deelnemer met de gewijzigde Voorwaarden akkoord is.

Artikel 9: Algemeen
9.1. Onzeclubwinkel streeft er steeds naar zo helder en duidelijk mogelijk te zijn in de door of namens haar verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

9.2. Onzeclubwinkel is niet verbonden met, of onderdeel van de webshops die met Onzeclubwinkel een overeenkomst zijn aangegaan en heeft dan ook geen invloed op en is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van de links naar de webshops, de uitvoering van de transactie of op de hoogte en/of uitkering van eventueel uitgekeerde commissiebedragen.

9.3. De overeenkomst tot deelname aan Onzeclubwinkel komt tot stand op het moment dat de vereniging zich bij Onzeclubwinkel heeft ingeschreven middels registratie van een e-mailadres en wachtwoord in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden zoals hier beschreven.

9.4. Wanneer een vereniging zich inschrijft als deelnemer wordt deze geacht kennis te hebben genomen van, en akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

9.5. Onzeclubwinkel is bevoegd de rechten van een deelnemer op te schorten indien deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Onzeclubwinkel niet nakomt.

Artikel 10: Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Leeuwarden.